Naar het menu

/// Veelgestelde vragen

Werken jullie op basis van no cure, no pay?

Nee. In Nederland is het advocaten verboden om een dergelijke afspraak te maken. Volgens het kabinet past een systeem van "no cure, no pay" niet bij een onafhan­kelijke beroepsuitoefening, want de advocaat zou dan een eigen belang bij de zaak krijgen. Bovendien is het dan niet mogelijk om controle uit te oefenen op de juistheid van het honorarium in relatie tot de kwaliteit van de dienstver­lening.

Garanderen jullie succes?

DBE garandeert een goede dienstverlening, maar heeft geen glazen bol. DBE probeert de zaak zo goed mogelijk voor u in te schatten, waarbij de te voeren strategie met u wordt besproken. DBE ziet procederen als een coproductie tussen klant en advocaat, waarbij kansen en risico's zorgvuldig worden afge­wogen.

Zijn prijsafspraken mogelijk?

Ja. In sommige zaken zijn prijsafspraken mogelijk. Het is echter altijd maatwerk en niet alle zaken lenen zich daarvoor. Veel hangt af van het belang van de zaak, de complexiteit ervan, of er geprocedeerd moet worden en zo ja, of de daarmee gemoeide tijd en het verloop van de procedure zich goed laten inschatten. DBE bespreekt graag met u of de zaak tegen een vast of een variabel tarief kan wor­den aangenomen.

Kunnen jullie bij procedures een tijdsduur aangeven?

In procedures die naar hun aard niet van korte duur zijn is het niet goed mogelijk om concreet aan te geven hoe lang het zal duren voordat er een einduitspraak is. Uiteraard informeert DBE u regelmatig over de proceshandelingen en de daarvoor gebrui­kelijke termijnen.

Als ik een civiele procedure win, krijg ik dan al mijn advocaatkosten terug?

Nee. De vergoeding van de proceskosten is in de regel een klein deel van de wer­kelijke kosten die de cliënt aan zijn advocaat moet betalen. De rechter gaat uit van het zogenaamde liquidatietarief, waarbij aan de hand van een puntensysteem en het financiële belang van de zaak een honorarium wordt berekend. Deze berekening is op de wet gebaseerd.

Is het mogelijk om een geschil aan iemand anders voor te leggen dan de rechter?

Ja, soms kan dat. Partijen kunnen in bepaalde gevallen afspreken dat hun geschil - ook nadat dit is ontstaan - wordt voorgelegd aan arbiters. Dit komt bijvoor­beeld in de bouw veel voor.

Een groot voordeel is dat arbiters ook de technische kennis in huis hebben om een zaak te kunnen beoordelen, terwijl een rechter daarvoor vaak een deskundige moet inschakelen.

Een andere vorm van alterna­tieve geschillenbeslechting is mediation. Partijen maken dan de keuze om een bemiddelaar in te schakelen die hen helpt om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.