Informatie

DBE is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de KvK onder nummer 01147003. Het BTW-nummer is NL8208.35.869B01. Ven­noten zijn Hans de Boer, Jack Egberts, Jornt Bonnema, Bart Korvemaker en Stefan Veenstra. DBE heeft een samenwerkingsverband met de vennootschap van Oscar van Oorschot, BZ&T Beheer B.V. te Beetgumermolen.

Derdengelden worden beheerd door de Stichting Derdengelden De Boer & Egberts Advo­caten, Postbus 161, 8900 AD Leeuwarden. De derdenrekening wordt aange­houden bij de Rabobank te Leeuwarden (rekeningnummer NL 82 RABO 0117 5039 91). Ter com­pen­satie van de kosten van administratie en beheer van de derdenrekening wordt over derdengelden geen rente vergoed door DBE.

Onze advocaten zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advoca­ten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35. Naast de advoca­tenwet en de gedragsregels voor advocaten zijn diverse verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing. Nadere informatie daarover kunt u vinden op www.advocatenorde.nl.

DBE heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe/MS Amlin Insurance SE. De ver­ze­ker­de bedragen zijn beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak en verder tot een bedrag van € 5.000.000,- per contractjaar. De beroepsaan­spra­kelijk­heids­­verze­kering van DBE en (de vennootschap van) Oscar van Oorschot is uitsluitend van toepassing op aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie, dit voorzover op de betreffende aanspraken het recht van de lidstaat van de Europese Unie van toe­passing is.

Wanneer uw klacht betrekking heeft op de totstandkoming en/of de uitvoering van de aan ons gegeven opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie, verzoek wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan de advocaat die uw zaak in behandeling heeft. U kunt zich echter ook rechtstreeks wenden tot onze klachtenfunctionaris mr. Jan Albert Abma of, indien de klacht hem aangaat, zijn plaatsvervanger mr. Jack Egberts.

Wij zullen in overleg met u proberen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk of per e-mail aan u bevestigen. Dit staat ook in onze Klachtenregeling, waarin de procedure is beschreven die wij volgen als er sprake is van een klacht over onze dienstverlening.

Uiterlijk binnen vier weken na indiening van uw klacht kunt u onze inhoudelijke reactie op uw klacht tegemoetzien, schriftelijk of per e-mail. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u onze reactie kunt verwachten.

Indien er geen oplossing met u kan worden bereikt is er sprake van een geschil. Van toepassing zijn zowel het Reglement Geschillencommissie Advocatuur als de Geschillenregeling van DBE. U kunt een geschil pas aanhangig maken bij de Geschillencommissie Advocatuur of de bevoegde rechter als de in de Klachtenregeling van DBE beschreven procedure is doorlopen, dan wel DBE uw klacht niet binnen vier weken na indiening schriftelijk heeft afgehandeld of dat niet heeft gedaan na verlenging van deze termijn overeenkomstig artikel 5 van de Klachtenregeling.

Download hieronder de Klachtenregeling van DBE, het Reglement Geschillencommissie Advocatuur en de Geschillenregeling van DBE.

Klachtenregeling DBE
Reglement geschillencommissie advocatuur
Geschillenregeling DBE