Informatie

DBE is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de KvK onder nummer 01147003. Het BTW-nummer is NL8208.35.869B01. Ven­noten zijn Jack Egberts, Jornt Bonnema, Bart Korvemaker en Stefan Veenstra. DBE heeft een samenwerkingsverband met de vennootschap van Oscar van Oorschot, BZ&T Beheer B.V. te Beetgumermolen.

Derdengelden worden beheerd door de Stichting Derdengelden De Boer & Egberts Advo­caten, Postbus 161, 8900 AD Leeuwarden. De derdenrekening wordt aange­houden bij de Rabobank te Leeuwarden (rekeningnummer NL 82 RABO 0117 5039 91). Ter com­pen­satie van de kosten van administratie en beheer van de derdenrekening wordt over derdengelden geen rente vergoed door DBE.

Onze advocaten zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advoca­ten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35. Naast de advoca­tenwet en de gedragsregels voor advocaten zijn diverse verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing. Nadere informatie daarover kunt u vinden op www.advocatenorde.nl.

DBE heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe/MS Amlin Insurance SE. De ver­ze­ker­de bedragen zijn beperkt tot een bedrag van € 2.500.000,- per aanspraak en verder tot een bedrag van € 5.000.000,- per contractjaar. De beroepsaan­spra­kelijk­heids­­verze­kering van DBE en (de vennootschap van) Oscar van Oorschot is uitsluitend van toepassing op aanspraken die worden ingesteld en/of die in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie, dit voorzover op de betreffende aanspraken het recht van de lidstaat van de Europese Unie van toe­passing is.

Wanneer uw klacht betrekking heeft op de totstandkoming en/of de uitvoering van de aan ons gegeven opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie, verzoek wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan de advocaat die uw zaak in behandeling heeft. U kunt zich echter ook rechtstreeks wenden tot onze klachtenfunctionaris mr. Jan Albert Abma of, indien de klacht hem aangaat, zijn plaatsvervanger mr. Jack Egberts.

Wij zullen in overleg met u proberen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk of per e-mail aan u bevestigen. Dit staat ook in onze Klachtenregeling, waarin de procedure is beschreven die wij volgen als er sprake is van een klacht over onze dienstverlening.

Uiterlijk binnen vier weken na indiening van uw klacht kunt u onze inhoudelijke reactie op uw klacht tegemoetzien, schriftelijk of per e-mail. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u onze reactie kunt verwachten.

Indien er geen oplossing met u kan worden bereikt is er sprake van een geschil. Van toepassing zijn zowel het Reglement Geschillencommissie Advocatuur als de Geschillenregeling van DBE. U kunt een geschil pas aanhangig maken bij de Geschillencommissie Advocatuur of de bevoegde rechter als de in de Klachtenregeling van DBE beschreven procedure is doorlopen, dan wel DBE uw klacht niet binnen vier weken na indiening schriftelijk heeft afgehandeld of dat niet heeft gedaan na verlenging van deze termijn overeenkomstig artikel 5 van de Klachtenregeling.

Download hieronder de Klachtenregeling van DBE, het Reglement Geschillencommissie Advocatuur en de Geschillenregeling van DBE.

Klachtenregeling DBE Reglement geschillencommissie advocatuur (consumenten) Reglement geschillencommissie advocatuur (zakelijk) Geschillenregeling DBE

De advocaten van DBE zijn werkzaam op de rechtsgebieden die je vindt op onze website onder de knop “Wat we doen”. Elke advocaat van DBE is in één of meerdere rechtsgebieden gespecialiseerd en houdt zijn/haar kennis actueel, door veel zaken op dat gebied te doen, doorlopend vakliteratuur en jurisprudentie bij te houden en door het volgen van opleidingen.

Iedere advocaat is op grond van de Verordening op de advocatuur verplicht per kalenderjaar minimaal 20 opleidingspunten te halen, waarvan tenminste 10 punten betrekking moeten hebben op het rechtsgebied dat je als advocaat hebt geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten, te vinden op de website www.advocatenorde.nl.

In de bijlage hieronder vind je de registratie van onze advocaten in het rechtsgebiedenregister. Alle advocaten van DBE zorgen er voor dat zij jaarlijks tenminste 10 punten halen op het rechtsgebied van registratie. Wil je meer informatie over de rechtsgebieden waarop de advocaten van DBE actief zijn en wie van hen jou het beste van dienst zou kunnen zijn, neem dan contact op met ons kantoor.

Rechtsgebieden per advocaat

PRIVACY STATEMENT

De Boer & Egberts Advocaten B.V. (hierna ook te noemen: “DBE”) verwerkt persoonsgegeven in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”) en/of de Uitvoeringswet Algemene Veror­dening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “UAVG”). In dit privacy statement wordt toegelicht op welke wijze en waarom uw persoonsgegevens door DBE worden verwerkt.

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Doel verwerking persoonsgegevens

DBE kan uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Om een overeenkomst van (juridische) dienstverlening met u uit te voeren;

 • Om te kunnen voldoen aan een op DBE rustende wettelijke plicht;

 • Om de gerechtvaardigde belangen van haarzelf dan wel van derden te behartigen;

 • Om in het kader van het gebruik van de website van DBE, statistieken te genereren dan wel de website te analyseren en te verbeteren;

 • Om uw sollicitatie te verwerken;

 • Om u te voorzien van door u via info@deboeregberts.nl aangevraagde informatie en/of diensten waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt;

 • Indien u DBE daartoe toestemming hebt gegeven;

 • Voor relatiebeheer;

 • Voor product- en/of dienstontwikkeling.

In het kader van het verwerkingsdoel “gerechtvaardigd belang” gelden de volgende gerecht­vaardigde belangen:

 • Ten aanzien van DBE: Indien noodzakelijk voor het voortbestaan van DBE, het gebruik van analytische cookies daaronder begrepen;

 • Ten aanzien van onze opdrachtgevers: Indien noodzakelijk voor het behartigen van de juridische belangen van onze opdrachtgevers.

Derden

DBE deelt uw persoonsgegevens niet met derden, met uitzondering van gegevensverwerkers die door DBE zijn ingeschakeld, behalve wanneer:

 • Dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent;

 • Dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is;

 • U hiervoor toestemming geeft;

 • DBE of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt;

 • Dit in het algemeen belang is.

DBE bewaart uw persoonsgegevens niet in landen buiten de Europese Economische Ruimte (de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Om uw vraag of verzoek te behandelen of om u een dienst te leveren, is het echter mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Onze website bevat links naar andere websites waarover DBE geen zeggenschap heeft. DBE is niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijk op het gebied van privacy van andere websites waarnaar u doorlinkt vanaf onze site. DBE raadt u aan om het privacy beleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en/of delen.

Bewaren van gegevens

DBE bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

DBE bewaart dergelijke gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen, behalve wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

DBE bewaart dossiers in het kader van opdrachten gedurende een termijn van 5 jaren. Daarna worden die dossiers vernietigd.

DBE bewaart de financiële administratie, behorende bij dossiers, gedurende 7 jaren. Daarna wordt die administratie vernietigd.

Rechten

U hebt als betrokkene ten opzichte van DBE als verwerkingsverantwoordelijke, de volgende rechten:

 • Het recht op informatie over de verwerkingen;

 • Het recht op inzage in uw gegevens;

 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;

 • Het recht op verwijdering van gegevens en “het recht om vergeten te worden”;

 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;

 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;

 • Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);

 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u DBE toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u te allen tijde het recht die toestemming weer in te trekken.

Cookies

De website van DBE, deboeregberts.nl, maakt gebruik van analytische cookies. Bijvoorbeeld, om bezoekersstatistieken bij te houden. DBE krijgt zo beter inzicht in het functioneren van haar website.

DBE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website van DBE gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Ten aanzien van het gebruik van Google Analytics geldt:

 • De website van DBE gebruikt Google Analytics-cookies;

 • DBE heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

 • DBE heeft de functie “gegevens delen” uitgezet;

 • DBE maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;

 • DBE heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.

Klachtenprocedure

U hebt het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en inlichtingen

Mocht u vragen hebben of inlichtingen wensen over het verwerken van uw persoonsgegevens of dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@deboeregberts.nl

De Boer & Egberts Advocaten B.V., 2018