PRIVACY STATEMENT

De Boer & Egberts Advocaten B.V. (hierna ook te noemen: “DBE”) verwerkt persoonsgegeven in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “AVG”) en/of de Uitvoeringswet Algemene Veror­dening Gegevensbescherming (hierna te noemen: “UAVG”). In dit privacy statement wordt toegelicht op welke wijze en waarom uw persoonsgegevens door DBE worden verwerkt.

Met persoonsgegevens wordt bedoeld alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Doel verwerking persoonsgegevens

DBE kan uw persoonsgegevens gebruiken:

 • Om een overeenkomst van (juridische) dienstverlening met u uit te voeren;

 • Om te kunnen voldoen aan een op DBE rustende wettelijke plicht;

 • Om de gerechtvaardigde belangen van haarzelf dan wel van derden te behartigen;

 • Om in het kader van het gebruik van de website van DBE, statistieken te genereren dan wel de website te analyseren en te verbeteren;

 • Om uw sollicitatie te verwerken;

 • Om u te voorzien van door u via info@deboeregberts.nl aangevraagde informatie en/of diensten waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt;

 • Indien u DBE daartoe toestemming hebt gegeven;

 • Voor relatiebeheer;

 • Voor product- en/of dienstontwikkeling.

In het kader van het verwerkingsdoel “gerechtvaardigd belang” gelden de volgende gerecht­vaardigde belangen:

 • Ten aanzien van DBE: Indien noodzakelijk voor het voortbestaan van DBE, het gebruik van analytische cookies daaronder begrepen;

 • Ten aanzien van onze opdrachtgevers: Indien noodzakelijk voor het behartigen van de juridische belangen van onze opdrachtgevers.

Derden

DBE deelt uw persoonsgegevens niet met derden, met uitzondering van gegevensverwerkers die door DBE zijn ingeschakeld, behalve wanneer:

 • Dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent;

 • Dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is;

 • U hiervoor toestemming geeft;

 • DBE of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt;

 • Dit in het algemeen belang is.

DBE bewaart uw persoonsgegevens niet in landen buiten de Europese Economische Ruimte (de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Om uw vraag of verzoek te behandelen of om u een dienst te leveren, is het echter mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Onze website bevat links naar andere websites waarover DBE geen zeggenschap heeft. DBE is niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijk op het gebied van privacy van andere websites waarnaar u doorlinkt vanaf onze site. DBE raadt u aan om het privacy beleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en/of delen.

Bewaren van gegevens

DBE bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

DBE bewaart dergelijke gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen, behalve wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

DBE bewaart dossiers in het kader van opdrachten gedurende een termijn van 5 jaren. Daarna worden die dossiers vernietigd.

DBE bewaart de financiële administratie, behorende bij dossiers, gedurende 7 jaren. Daarna wordt die administratie vernietigd.

Rechten

U hebt als betrokkene ten opzichte van DBE als verwerkingsverantwoordelijke, de volgende rechten:

 • Het recht op informatie over de verwerkingen;

 • Het recht op inzage in uw gegevens;

 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;

 • Het recht op verwijdering van gegevens en “het recht om vergeten te worden”;

 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;

 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;

 • Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);

 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u DBE toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u te allen tijde het recht die toestemming weer in te trekken.

Cookies

De website van DBE, deboeregberts.nl, maakt gebruik van analytische cookies. Bijvoorbeeld, om bezoekersstatistieken bij te houden. DBE krijgt zo beter inzicht in het functioneren van haar website.

DBE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website van DBE gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Ten aanzien van het gebruik van Google Analytics geldt:

 • De website van DBE gebruikt Google Analytics-cookies;

 • DBE heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

 • DBE heeft de functie “gegevens delen” uitgezet;

 • DBE maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;

 • DBE heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.

Klachtenprocedure

U hebt het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en inlichtingen

Mocht u vragen hebben of inlichtingen wensen over het verwerken van uw persoonsgegevens of dit Privacy Statement, dan kunt u een e-mail sturen naar info@deboeregberts.nl

De Boer & Egberts Advocaten B.V., 2018