Naar het menu

/// Nieuws

/// Alimentatieverplichting en schuldsanering

Tijdens de schuldsaneringsperiode wordt over het algemeen van het inkomen dat de schuldenaar ontvangt slechts een bedrag ter hoogte van de beslagvrije voet buiten de boedel gelaten. Dit vrij te laten bedrag (VTLB) houdt geen rekening met mogelijke alimentatieverplichtingen van de schuldenaar.

Lees meer...

/// Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen op 1 januari 2012 van kracht

Op 12 april 2011 heeft de Eerste Kamer de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen die op 1 januari 2012 inwerking treedt. Deze wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht met zich mee.

Een van de belangrijkste wijzigingen is het vervroegd ontbinden van de gemeenschap van goederen.

Lees meer...

/// Aanvraag faillissement kan misbruik van recht opleveren

De casus.

X is op 22 november 2011 failliet verklaard. Y is aanvrager van het faillissement. Y heeft een vordering op X van ruim € 20.000,-. X is in hoger beroep gegaan. X erkent de vordering van Y maar is niet in staat de vordering van Y ineens te betalen en stelt een betalingsregeling voor.

Lees meer...

/// Drempelbedragen Europese Aanbesteding 2012-2013

Op 2 december 2011 heeft de Europese Commissie de drempelbedragen voor 2012-2013 gepubliceerd.

De drempelbedragen worden iedere twee jaar in Europees verband vastgesteld aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. Voor de periode 2012-2013 gelden de onderstaande drempelbedragen.

Lees meer...

/// Nieuwe vervaltermijn vakantiedagen en ziekte

De gewijzigde vakantiewetgeving moet ervoor zorgen dat werknemers niet langer stuwmeren aan vakantiedagen opbouwen. Immers, de hoofdregel is dat de wettelijke vakantiedagen vervallen na zes maanden na het opbouwjaar.

Lees meer...

/// Aansprakelijkheid onderaannemer jegens opdrachtgever op basis van een onrechtmatige daad?

Volgens het arrest van de Hoge Raad van 20 januari 2012, LJN BT 7496 dient een onderaannemer binnen zekere grenzen rekening te houden met de belangen van de opdrachtgever van de hoofdaannemer.

Lees meer...

/// Vrijheid van meningsuiting of onrechtmatige uitlating?

Op maandag 30 januari 2012 diende er bij de Voorzieningenrechter te Leeuwarden een kort geding. De centrale vraag was of Jacob Huisman, de zoon van Jopie Huisman, zich in de media onrechtmatig had uitgelaten jegens Veilinghuis Ald Fryslân te IJlst of niet.

Lees meer...

/// Uitkeringstest onder nieuw BV-recht

Met het nieuwe BV-recht komen er ook nieuwe regels om de vermogens- en liquiditeitspositie van de BV te beschermen. De invoering van het nieuwe BV-recht wordt verwacht medio 2012.

Lees meer...

/// Geen kinderalimentatie na wangedrag meerderjarig kind?

De lotsverbondenheid die ontstaat tussen partijen tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap brengt met zich mee dat de partners ook na het eindigen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een financieel beroep op elkaar kunnen doen.

Lees meer...

/// Wet melding collectief ontslag (Wmco) gewijzigd

Per 1 maart 2012 is de Wmco gewijzigd. Het gevolg is dat bij reorganisaties de werkgevers eerder de vakbonden en het UWV moeten laten weten wat zij van plan zijn. Indien er 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden voor ontslag in aanmerking zullen worden gebracht, dan dient dit voornemen tijdig aan de vakbonden en het UWV te worden gemeld.

Lees meer...

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.