Naar het menu

/// Nieuws

/// Massaschade ibr-zaak komt dichter bij eindstreep

Op 5 april jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam in deze zaak beslist dat een eerder als partij-deskundige gekenmerkte persoon, niet als onafhankelijke en onpartijdige deskundige mag optreden.
Het Hof gaat nu zelf 3 deskundigen benoemen in deze, nu ruim 7 jaar durende gerechtelijke procedure.

Lees meer...

/// Kinderalimentatie en eigen inkomsten kind

Deze week kregen we opnieuw vragen over kinderalimentatie en de mogelijkheid tot verrekening van eigen inkomsten van het kind.

Indien kinderen onder de 18 jaar een bijbaantje hebben naast hun school/opleiding, heerst de opvatting dat deze kinderen de verdiensten zelf mogen behouden en dat de verdiensten niet in mindering op het bedrag aan kinderalimentatie kunnen worden gebracht.

Lees meer...

/// Gebruik verkeerd faxnummer niet fataal

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat het per abuis bij een verkeerd gerecht indienen van een verzoekschrift vlak voor het sluiten van de beroepstermijn niet altijd fataal is (HR 23 september 2011, LJN BT2416).

Als met een voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat het stuk op

Lees meer...

/// “Het Nieuwe Werken” en de arbeidsrechtelijke regelgeving

“Het Nieuwe Werken” is elke vorm van werken waarbij de keuze van de werkplek en de werktijden in hoge mate aan de werknemer wordt overgelaten.

Lees meer...

/// De Wet Van Dam: geen stilzwijgende verlenging van contracten

Consumenten zijn gebonden aan de algemene voorwaarden van een professionele wederpartij, mits de voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard en aan de consument ter hand zijn gesteld. Niet alle algemene voorwaarden zijn echter rechtsgeldig. Er is een aantal voorwaarden dat op de zogenoemde zwarte lijst staat van artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek.

Lees meer...

/// Beperking opzegmogelijkheden?

Op 27 september 2011 hebben de SP, PvdA, CDA en Groen-Links een wetsvoorstel ingediend, dat een wijziging beoogt van de opzeggingsprocedure die geldt voor de huur van bedrijfsruimte. Naar huidig recht kan de huur van bedrijfsruimte worden opgezegd, wanneer de verhuurder het gehuurde wil renoveren. De rechter bepaalt in dat geval of de verhuurder voldoende aannemelijk maakt dat er gerenoveerd moet worden en dus kan worden opgezegd.
Bij die beoordeling is er geen plaats voor een afweging van de belangen van de huurder.
Dat laatste beoogt het wetsvoorstel te veranderen, aldus de betrokken politieke partijen, door de renovatie te schrappen als opzeggingsmogelijkheid.

Lees meer...

/// Nieuwe vervaltermijn vakantiedagen

Met ingang van 1 januari 2012 bedraagt de nieuwe verjaringstermijn voor de wettelijke vakantiedagen (vier werkweken) zes maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Dit houdt in dat de dagen die in 2012 zijn opgebouwd met ingang van 1 juli 2013 vervallen. Het gevolg is dat op 1 juli van enig kalenderjaar de werknemer maximaal twee weken kan hebben gespaard.

Lees meer...

/// Gebiedsontwikkeling en aanbestedingsplicht

Moet verkoop van grond (bebouwd of onbebouwd) door een overheidsinstelling worden aanbesteed?
Dat hangt er vanaf.

In het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 25 maart 2010 (C-451/08:Helmut/Müller) wordt deze problematiek behandeld.

Uitgangspunt is dat verkoop van een onbebouwde of bebouwde kavel door een overheidinstantie aan een onderneming geen overheidso

Lees meer...

/// Tijdelijke verruiming Flexwet vervalt per 1 januari 2012

Op 9 juli 2010 is de Wet tijdelijke verruiming ketenregeling in werking getreden. Deze maatregel maakt het mogelijk om werknemers tot 27 jaar langer in tijdelijke dienst te houden. De maatregel is bedoeld om de economische crisis te overbruggen en de arbeidsparticipatie van jongeren te bevorderen.

Lees meer...

/// Minimumtarief incassokosten en maximale betalingstermijnen op komst

Als het aan het kabinet ligt mogen schuldeisers bij handelstransacties straks € 40,- vragen als minimumvergoeding voor incassokosten bij het te laat betalen van facturen. Verder wil het kabinet de betalingstermijn voor facturen bij handelstransacties stellen op maximaal 60 dagen. Overheidsinstanties moeten straks hun facturen op basis van een wettelijke verplichting binnen 30 dagen betalen.

Lees meer...

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.