Naar het menu

/// Klachten en Geschillen

Onze inspanningen zijn er op gericht om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer uw klacht betrekking heeft op de totstandkoming en/of de uitvoering van de aan ons gegeven opdracht, de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie, verzoek wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan de advocaat die uw zaak in behandeling heeft. U kunt zich echter ook rechtstreeks wenden tot onze klachtenfunctionaris mr. Jan Albert Abma of, indien de klacht hem aangaat, zijn plaatsvervanger mr. Jack Egberts.

Wij zullen in overleg met u proberen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het gerezen probleem. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk of per e-mail aan u bevestigen. Dit staat ook in onze Klachtenregeling, waarin de procedure is beschreven die wij volgen als er sprake is van een klacht over onze dienstverlening.

Uiterlijk binnen vier weken na indiening van uw klacht kunt u onze inhoudelijke reactie op uw klacht tegemoetzien, schriftelijk of per e-mail. Mochten wij onverhoopt van deze termijn af moeten wijken, dan zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u onze reactie kunt verwachten.

Indien er geen oplossing met u kan worden bereikt is er sprake van een geschil. Van toepassing zijn zowel het Reglement Geschillencommissie Advocatuur als de Geschillenregeling van DBE. U kunt een geschil pas aanhangig maken bij de Geschillencommissie Advocatuur of de bevoegde rechter als de in de Klachtenregeling van DBE beschreven procedure is doorlopen, dan wel DBE uw klacht niet binnen vier weken na indiening schriftelijk heeft afgehandeld of dat niet heeft gedaan na verlenging van deze termijn overeenkomstig artikel 5 van de Klachtenregeling.

Download hieronder de Klachtenregeling van DBE, het Reglement Geschillencommissie Advocatuur en de Geschillenregeling van DBE.

BijlageGrootte
geschillenregeling DBE_001.pdf200.03 KB
klachtenregeling DBE_001.pdf206.68 KB
reglement geschillencommissie advocatuur.pdf206.28 KB

De Boer & Egberts Advocaten (DBE) is een gedreven team dat zijn juridische expertise graag inzet voor kleine en grote bedrijven. Het team adviseert u over alle juridische kwesties die in uw organisatie aan de orde komen.